Γεια σου είμαι ο ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗΣ και λατρεύω τα μήλα!

Αν θέλεις να με γνωρίσεις συμπλήρωσε την ημερομηνία γέννησής σου και τη χώρα διαμονής σου.

ΧΩΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΗΜΕΡΑ
ΜΗΝΑΣ
ΕΤΟΣ
Υποβάλοντας αυτή τη φόρμα, αποδέχεστε τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ρύθμιση cookies

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΙΖΕΙ ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗΣ, ΣΚΑΝΕ ΔΩΡΑ»

 

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:
  • Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει και επιμελείται διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΠΑΙΖΕΙ ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗΣ, ΣΚΑΝΕ ΔΩΡΑ».
  • Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο [com/Milokleftis] (στο εξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
  • Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  • Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
  • Σε όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό επισημαίνεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και παράλληλα συστήνεται να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ στις παρακάτω περιπτώσεις:
 2. Από άτομα κάτω των 18 ετών,
 3. Από εγκυμονούσες ή θηλάζουσες,
 1. Κατά τη διάρκεια θεραπευτικής ή φαρμακευτικής αγωγής ή εάν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα υγείας.
  • Παράλληλα, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια και υπεύθυνα και δεν θα πρέπει η κατανάλωση να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μονάδες αλκοόλ κατά μέγιστο, όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.).
 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
  • Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω εργαζομένους, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
  • Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού :
  • Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από τις [28/6/2021] και ώρα [7:00] έως τις [30/7/2021] και ώρα [23:59], σε 120 καταστήματα ανά την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα Α και Β των παρόντων Όρων, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών), ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας [facebook.com/Milokleftis] ή / και  με κάθε πρόσφορο μέσο.
  • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.
 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
  • Με κάθε αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 3.1), Μηλοκλέφτη 330 ml ή Μηλοκλέφτη με κεράσι 330 ml από τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 3.1 συνεργαζόμενα καταστήματα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων), οι Συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ένα κουπόνι και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό 5.1).
  • Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα των ανωτέρω εταιρειών, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης ενέργειας του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία Λήξης του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρία μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχή ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, σε περίπτωση που ο λόγος της ανωτέρω ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη λάβει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

 1. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:
  • Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από τις [28/6/2021] έως τις [18/7/2021] στα 80 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α των παρόντων Όρων, είναι: [1.100 pop-sockets, 700 καπέλα,700 μπρελόκ]. Το δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων θα δίνεται από το κατάστημα από που παρέλαβε το τυχερό κουπόνι σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπό 4.1. διαδικασία.
  • Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού από τις 28/6/2021 έως τις 30/7/2021 θα διατεθούν αποκλειστικά σε 40 καταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Β των παρόντων Όρων, με προωθητική ομάδα και περιοριστικά κατά τις ημέρες Τετάρτη ως Παρασκευή, επιπλέον τα εξής tailor made δώρα με προσωπικό μήνυμα: 700 tote bags, 700 καπέλα, 600 coolers. Το δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων θα δίνεται από το κατάστημα από που παρέλαβε Μηλοκλέφτη ή Μηλοκλέφτη με κεράσι φιάλη 330ml.
  • Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από τον Ιστότοπο της διοργανώτριας.
 1. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):

6.1. Οι νικητές των δώρων της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους από το ταμείο του καταστήματος με την επίδειξη του νικηφόρου κουπονιού μαζί με ένα αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

 1. Ευθύνη:
  • Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
  • Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
  • Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας[facebook.com/Milokleftis] ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.
  • Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
  • Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 2. Λοιποί όροι:
  • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.
  • Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
  • Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.
  • Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
  • Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ’ επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
  • Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε Όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Διοργανώτριας η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.
  • Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).

Παράρτημα Α

Καταστήματα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό:

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΩΣΑΙΚΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΒΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
HUGS ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 221
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΩΝ & MIXEΛΙΔΑΚΗ 7
BEER O CLOCK ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
BEER O CLOCK ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
NEWS BEACH ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΜΙΣΣΟΣ ΑΜΝΙΣΣΟΣ
RAMNOUS ΝΈΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΒΩΛΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
COCOPAN BEACH ΩΡΩΠΟΣ ΘΕΣΗ ΦΑΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
BUTLER Β.ΕΥΒΟΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 6
Heaven Λαγονησι 41.3 χλμ Λεωφ. Αθηνων-Σουνιου
Roomie Γλυφαδα Αρχιπελαγους 37
SIRMOS ΛΑΥΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΑΙΘΡΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ Βασιλεως Κωνσταντινου 4
RICCI DI MARE ΛΟΥΤΣΑ 25ης Μαρτιου 62
ALCHEMY ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 36
ΟΙΝΟΜΠΥΡΑΜΑ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ 141
BRAGI ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 154
MONTE CARLO ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 5
ΚΑΦΕ ΝΕΟΝ ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 35
WISH ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6
AGORA ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15
BIOS ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πειραιως 84
A Liar Man ΓΚΑΖΙ Σωφρονιου 2
ΜΥΡΟΒΟΛΛΟΣ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Γιατρακου 12
LUV N ROLL ΨΥΡΡΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 14
ΟΝΟΜΑ CAFÉ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 351
MAGMA ΦΗΡΑ ΦΗΡΑ
DOLPHINS ΚΑΜΑΡΙ ΚΑΜΑΡΙ
ENJOY ΚΑΜΑΡΙ ΚΑΜΑΡΙ
ABBEY ROAD Πευκη Λεωφορος Ειρηνης 21
Vino Bottega Μαρουσι Φραγκοκλησιας 3Α
Prime Μαρουσι Φραγκοκλησιας 3Α
PALMS ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ
Mimoza ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Παροδος Ακριτων Διος Λαγκαδα 0
U BAR Ευοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 92
Λυκισκος ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Δαβακη 65
Κουρούμπελο Θεσσαλονικη Ιωαννου Μεταξα 30
LIVING ROOM ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ Μεγαλου Αλεξανδρου 63
MADHOUSE ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΝΙΚΗΣ 19
ALTER EGO ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 3
FRIENDS CAFÉ RODOPH ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 5
BAISER ΞΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 5
HAYAT ΣΕΡΡΕΣ Ν.ΒΟΤΣΗ 10
ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗ ΠΑΡΚΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
PASO ΠΕΡΑΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 61
OLIVER’S PUB ΠΙΕΡΙΑ Σολωμου 4
Tuyo ΝΕΑΠΟΛΗ Ανδρεα Παπανδρέου 40
LOFT ΝΑΟΥΣΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 16
BITTERSWEET ΜΑΝΑΒΙΚΑ Χ”πέτρου 7
ARAPATA ΜΑΝΑΒΙΚΑ Χ”πέτρου & Στουρναρα
ΠΙΚΛΑ ΜΑΝΑΒΙΚΑ Χ”πέτρου & Στουρναρα
VINTAGE
URBAN ΚΕΝΤΡΟ Τ. Οικονομακη 51
ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Θ. Λιμπανιας Και Μανου 7
ΤΟ ΘΥΜΩΜΕΝΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Καποδιστριου 20
ΓΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Καλαρη 18
ΒΑΤΡΑΚΟΥΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΜΟΥΡΑΤΗ 4
CHORUS ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΒΕΔΑΡΩΝ 12
ΑΝΩΝΥΜΟ ΑΧΑΙΑ Παραλια Λογγου
SAX ΚΟΡΙΝΘΙΑ Λαμπρου Κατσωνη 6
Crystal Αλμυρη Παραλια Αλμυρης
Οκιο Λουτρα Ωραιας Ελενης παραλια Λουτρα Ωραιας Ελενης
Summer Ξυλοκαστρο Παραλια Πευκια Ξυλοκαστρο
VERMUT ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 51
Αλλοτινο Αργολιδα Βασ.Κωνσταντινου 19
Summer Club Αργολιδα Παραλία Κιβερίου
Homies Αργολιδα Βασ. Γεωργιου 6
ΙΑΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 25ης Μαρτιου Και Πονηροπουλου 0
Da Luz Καλαματα Αυρας Και Ναυαρινου 177
Almyra Καλαματα Αλμυρος Βεργας
Abat Jour Καλαματα Αλμυρος Βεργας
Thalassa Καλαματα Ναυαρινου 135
ΑΥΛΗ ΑΧΑΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 19
ΡΟΚΦΟΡ ΑΧΑΙΑ Τριων Ναυαρχων 60
UNIQUE ΠΟΡΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΡΟΥ
Abrazo Αργυρούπολη Μαρ. Γερουλάνου 55
Salvador Πλ. Μαβίλη Δημ. Σουτσου 7
LaFavela Υμμητό Ευαγγελιστρίας
Joy Βύρωνας Φλέμινγκ 78
ΚΛΟΥΒΙ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΚΥΔΑΝΤΙΝΩΝ 21

Παράρτημα Β

Καταστήματα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό:

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΑΡΙΘΜΟΣ
MARLEY’S ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 10
ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΚΑΖΟΖΑ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 134
NATUREZA ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 55
MAGKO ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
AMSTERDAM ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΑΝΙΓΓΟΣ 2
Kapu Ελληνικο Χαλδειας 34
ΧΑΣΑΝ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2
SPIRA ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5
BUENA VISTA ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 7
ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΨΥΡΡΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 10
BUTTERFLY ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ ΠΑΠΑΓΟΥ 5
ΤΣΙΜΠΙ ΤΣΙΜΠΙ ΚΥΨΕΛΗ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 35
ΑΥΛΑΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Λεωφορος Ποσειδονως 7
Μύθος ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ Χρυσής Ακτής 132
ΑΣΤΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πλατεια Ναυαρινου 17
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πλατεια Ναυαρινου 14
PASTA FLORA ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζευξιδος 6
OMICRON Z ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζευξιδος 2
Beer Garden ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ικτίνου 14
Ραχατι ΚΕΝΤΡΟ Ολυμπου 75
Nago Bar ΚΕΝΤΡΟ Ολυμπου 57
Coffee Story Χαριλαου Παπαναστασιου 129
Coffee Story Μαρκου  Μποτσαρη 132
Coffee Story Δελφων Δελφων 88
VANNERS ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΑ Καπεταν Ντογρα 31
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΔΕΛΦΩΝ 86
PEPPER ΚΕΝΤΡΟ Λ ΝΙΚΗΣ 55
Beyond The Wall ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΑΓΚΩΝ 2
Blanc ΚΕΝΤΡΟ Λ ΝΙΚΗΣ 7
Ernest ΚΕΝΤΡΟ Λ ΝΙΚΗΣ 13
Rover Υποκ ΚΕΝΤΡΟ Σαλαμινος 6
Pop Up Νέα Σμύρνη 25ης Μαρτίου 13
7 Monks Αργυρούπολη Μαρ. Γερουλάνου 57
Κρυφτό Παγκράτι Εμπεδοκλέους 9-13
SuperFly Παγκράτι Εμπεδοκλέους 28
SWEENEY TODD Περιστέρι Περικλεούς & Αφροδίτης
EXTREME Πετρούπολη Περικλεούς 128